Art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp - jak można wprowadzić zamawiającego w błąd?

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp, wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, który:

- w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp);

- w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 lipca 2017 r., o sygn./ KIO 1232/17 „Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. może mieć miejsce, gdy wykonawca nie wykazując profesjonalizmu wymaganego od uczestnika rynku zamówień publicznych przedstawia informacje niezgodne z rzeczywistością, w oparciu o które zamawiający dokonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie można mieć wątpliwości, że przywołany przepis ma na celu ochronę uczciwej konkurencji podczas ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz sprzyja wykonawcom zachowującym należytą staranność w toku postępowania o udzielenie zamówienia”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 lipca 2019 r., o sygn. KIO 1124/19 "Dla zastosowania normy art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. konieczne jest wystąpienie dwóch innych elementów a zatem: przedstawiane informacje mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w prowadzonym postępowaniu oraz przedstawiane przez wykonawcę informacje wprowadzają w błąd zamawiającego. W kwestii wpływu na decyzje zamawiającego podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym miejscu jedynie zauważyć należy, że wystarczającym dla zastosowania sankcji jest, aby zaistniała możliwość takiego wpływu, o czym świadczy użycie sformułowania "mogące mieć wpływ", który taką możliwość, a nie skutek wyraża. Tym samym nawet w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zamawiającego, nawet jeśli ta weryfikacja nie wymaga podejmowania dodatkowych czynności np. w postaci zwracania się do innych podmiotów o potwierdzenie czy przedstawione dane są zgodne z rzeczywistością okaże się, że wykonawca podał dane nieprawdziwe - zamawiający stosuje ten przepis. Ponadto przepis nie ogranicza zakresu podawanych przez wykonawcę informacji, albowiem nie precyzuje (odmiennie niż w przypadku przesłanki wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p.) o jakie informacje chodzi. Wystarczającym jest, aby miały one wpływ na decyzje zamawiającego. Z pewnością jednak obejmuje on swoją hipotezą także informacje wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. a zatem informacje, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji".

Przykładem działania wykonawcy skutkującym OBOWIĄZKOWYM wykluczeniem (dla przypomnienia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stosujemy czy się komu to podoba czy nie), jest oświadczenie nieprawdy we wstępnych dokumentach składanych na podstawie art. 25a ustawy Pzp. 
Przykłady:
1. Wykonawca czeka z pobraniem KRK bo na dniach od dnia składania ofert upływa termin np.
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2. Wykonawca oświadcza, że nie ma zaległości w opłacaniu składek na ZUS i US, a po terminie składania ofert, zawiera  wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Nie ma zmiłuj! Wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd i nie ma tu wytłumaczenia. Bez szans na obronę może zostać wykluczony z postępowania. 

Jeśli wykonawca podlega wykluczeniu w dniu składania ofert, wówczas powinien skorzystać z instytucji self-cleaning.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub jakiejkolwiek fakultatywnej przesłanki wykluczenia może przedstawić zamawiającemu (wraz z ofertą), dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Otwarty katalog środków możliwych do zastosowania przez wykonawcę celem, których przedsięwzięcie może być uznane za odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy, znajduje się w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Wykonawca może zatem w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w tym trybie (art. 24 ust. 9 ustawy Pzp).

Póki co, tyle....będę wątek kontynuować :)