Dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia

Postawiliśmy w postępowaniu warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy. Dookreśliliśmy go sobie według własnych potrzeb i, rzecz jasna, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wymagaliśmy np. żeby świadczenie, które wykonawca zrealizował obejmowało dodatkowe czynności tj. dostawa sprzętu obejmująca montaż, instalację, konfigurację, przeszkolenie i coś tam jeszcze albo remont obejmujący malowanie, wymianę podłóg, wymianę okien itd. Wykonawca składa wykaz tak jak potrafi tj. wskazuje nazwę zamówienia np. dostawa sprzętu, datę wykonania i wszystko co tam musi być. Załącza wymagane referencje, wskazujące że dostawa ta była wykonana należycie. Z doświadczenia wiem, że różne są reakcje zamawiających: jedni wzywają do uzupełnienia wykazu, inni do wyjaśnienia dokumentów, a jeszcze inni, niestety liczni, dopatrują się błędu w referencjach. A nie tędy droga.
Nie wytłumaczę lepiej z jakich powodów, niżeli uczynił to skład orzekający KIO w wyroku z dnia 30 marca 2018 roku, o sygn. KIO 497/18 "Dokument referencji (lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający należyte wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy) nie służy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzeniu spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia. Referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania, mają charakter ogólny, nie można więc wymagać i egzekwować od Wykonawcy, aby z ich treści wynikało spełnienie, konkretnego i zindywidualizowanego, na potrzeby danego postępowania warunku udziału. Referencje nie służą potwierdzeniu warunków udziału w postępowaniu, bowiem ten fakt potwierdza sam wykonawca w składanym oświadczeniu (wykazie) zaś referencje mają za zadanie potwierdzać jedynie, że usługi podane w wykazie zostały prawidłowo zrealizowane".
Innymi słowy, informacje zamieszczone w wykazie mają potwierdzać spełnienie warunku w sposób opisany przez zamawiającego, a z treści referencji ma wynikać ni mniej ni więcej jak to, że świadczenie wskazane w wykazie zostało wykonane należycie tj. zgodnie z umową. 
Podsumowując:
1. Sugeruję (dla ułatwienia sobie życia) przygotowywanie wykazów dostosowanych do prowadzonego postępowania. Krótko mówiąc....podpowiedzmy wykonawcy jakich informacji spodziewamy się w wykazie np. poprzez rozszerzenie rubryki "przedmiot zamówienia" - nazwa zamówienia/ zamówienie obejmowało....., kubatura obiektu etc. 
2. Jeśli mamy wątpliwości, wyjaśniajmy treść wykazu. Podstawą jest art. 26 ust. 4 ustawy Pzp (nie 3! - ten służy do uzupełnienia).
3. Referencje podważajmy nie wówczas, gdy wynika z nich tylko należyte wykonanie zamówienia o wskazanej nazwie, a wyłącznie wtedy gdy w ich treści znajdują się informacje sprzeczne z treścią wykazu/ potwierdzające, że warunek nie został spełniony.