Należyte wykonanie zamówienia

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp, w tym. m.in. doświadczenia wykonawcy, zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert/ wniosków lub  wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wykazu dowody określające czy wskazane w wykazie dostawy/usługi/roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

Niby banalne, ale w czasie weryfikacji dokumentów, często pojawiające się pytanie brzmi-  Co to znaczy, że świadczenia wykazywane miały zostać wykonane należycie?

Choć pojęcie to nie zostało dookreślone przez ustawodawcę, należy przyjąć, że zobowiązanie należycie wykonane to takie, które odpowiada wszelkim wymogom zawartym w umowie.

W kontekście powyższego, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bez znaczenia pozostaje fakt ”jakiegokolwiek” wykonania świadczenia. Liczą się wyłącznie świadczenia należycie zrealizowane.

A contrario, świadczenie nienależyte to takie, które w większym lub w mniejszym stopniu odbiega od świadczenia wymaganego, opisanego w umowie tj. tj zrealizowane bez zachowania terminu, sposobu, jakości świadczenia lub innych warunków wynikających z zawartej umowy.

Zobacz wyrok KIO z dnia 18 kwietnia 2013 roku, o sygn. KIO 724/13, zgodnie z którym "O nienależytym spełnieniu świadczenia można mówić w aspekcie zachowania terminu, miejsca, sposobu lub jakości świadczenia itp. warunków wynikających z zawartej umowy. Przy nienależytym wykonaniu zobowiązania świadczenie jest wprawdzie spełnione, lecz nie jest ono prawidłowe, gdyż odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia wymaganego".


Co zrobić jak wykonawca składa dokumenty inne niż referencje (protokół odbioru/ faktura wraz z umową), a z ich treści wynika, że zamówienie zostało zrealizowane nieterminowo?

Uznajemy, że wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Komunikujemy mu to w sposób stanowczy, wzywamy do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (musimy i już), czekamy na nowy wykaz z nowymi referencjami, który już nie podlega kolejnym uzupełnieniom i decydujemy. Ot i całą filozofia:)

Wykonawca dostarcza oświadczenie własne, że zrealizował należycie, i co teraz?

Choć zasadą jest, że dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego świadczenia były wykonywane, wykonawca ma prawo do zastąpienia ich poprzez złożenie własnego oświadczenia, ale uwaga.....warunkiem jest tutaj wskazanie z jakiej uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Krótko mówiąc....musi się wytłumaczyć zamawiającemu i wykazać, że ma do tego prawo. Nie wystarczy tu samo arbitralne uznanie przez wykonawcę, że uzasadnione przyczyny są...trzeba je wskazać i opisać.