Płatności na rzecz konsorcjum

Regulacje zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), wskazują na możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców (art. 23 ustawy Pzp), Konsorcjanci, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, są odpowiedzialni solidarnie wobec zamawiającego za wniesienie zabezpieczenia jak i za realizację zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).

Sposób rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcom występującym jako konsorcjum nie został uregulowany w ustawie Pzp. Powinien on zostać uregulowany już we wzorze umowy stanowiącym integralną część dokumentacji postępowania. Zamawiający powinien uregulować w szczególności to, kto (w przypadku wyłonienia konsorjum jako wykonawcy zamówienia) będzie upoważniony do wystawienia faktury.

Dodatkowo, mając na uwadze treść art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, w myśl którego, zamawiający może żądać dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli złożona przez nich oferta została wybrana, oraz wyrok SN z dnia 6 lipca 2018 r., o sygn. II CSK 562/17, z którego wynika, że „stosunek, w jakim pozostają współdziałający jako wykonawca zamówienia publicznego istotnie angażuje także interesy zamawiającego, któremu przez czas związania umową i jej wykonywania musi być zagwarantowana pewność, że ma do czynienia z jednym ośrodkiem decyzyjnym i nie jest wikłany w konflikty między konsorcjantami”, należy dojść do wniosku, że zamawiający we wzorze umowy powinien wskazać, iż przyjęte zasady rozliczeń wiążą konsorcjum niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum oraz innych stosunków o charakterze wewnętrznym, regulujących współpracę konsorcjantów. 

Tym samym, już na etapie przygotowywania postępowania, w tym konstruowania zapisów wzoru umowy, zamawiający powinien określić sposób rozliczeń zamawiającego z konsorcjantami. Sposób ten może być spójny z przyjętym w umowie konsorcjum lub inny, narzucony przez zamawiającego. Jeżeli nie ma spójności pomiędzy wzorem umowy o zamówienie publiczne a postanowieniami umowy konsorcjum, wówczas wiążące są zasady ustalone przez zamawiającego, a rozliczenie uczestników konsorcjum są regulowane niejako poza zamawiającym, w ramach stosunku wewnętrznego.