Unieważnienie postępowania "w części" - i co dalej?

To nie zagadka, że zamawiający jest upoważniony do dokonywania podziału jednego zamówienia na części (art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp) oraz do udzielenia odrębnych zamówień na każdą z części w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia lub w ramach odrębnych postępowań prowadzonych dla każdej z części. 

Niezależnie od wybranego sposobu procedowania, należy mieć wówczas na uwadze dyspozycję art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp).

Jasne jest zatem to, że zamawiający, który planuje w okresie roku udzielić zamówienia na sprzęt komputerowy o łącznej wartości 200 000 zł, przeprowadzi jedno postępowanie na całość, przeprowadzi jedno postępowanie z podziałem na części lub przeprowadzi kilka odrębnych postępowań. Wybór 3 opcji spośród wymienionych jest jak najbardziej ok, jeżeli wszystkie postępowania będą prowadzone zgodnie z Pzp, stosownie do łącznej wartości zamówienia tj. 200 000 zł. Na marginesie zasygnalizuję możliwość skorzystania z art. 6a ustawy Pzp. 

Przechodząc do meritum. Wybraliśmy opcję 2 tj. przeprowadziliśmy jedno postępowanie z podziałem na części, a w ramach tego postępowania, nie wyłoniliśmy wykonawcy na jedną z części. Chcemy wyłonić wykonawcę na pozostałą część ale jak teraz działać? Jaką procedurę przeprowadzić? Jaką wartość zamówienia przyjąć do wyboru procedury?

Właściwa odpowiedź jest jedna, nie podlega dyskusjom, nie budzi wątpliwości. 

Jeżeli postępowanie, w którym został przewidziany podział zamówienia na części, zostanie unieważnione w jednej lub w kilku częściach, wówczas w celu udzielenia zamówienia na nierozstrzygnięte części zamawiający przystępuje do ponownego szacowania wartości zamówienia. Czynność ta podejmowana jest w ten sposób, że zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie wartość nierozstrzygniętych części.

Takie stanowisko zostało wyrażone w jednej z opinii UZP, któremu w tym przypadku warto zawierzyć :) Jest to bowiem racjonalne.

Zgodnie z treścią publikacji „Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP” (Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 4/2011 – www.uzp.gov.pl) „zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia (czyli sumę wartości poszczególnych części) i ona jest decydująca dla zastosowania odpowiednich przepisów Pzp. Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.”

Co wynika z powyższego?

  1. jeżeli łączna wartość nierozstrzygniętych części nie przekracza kwoty 30 000 Euro, zamawiający udziela zamówienia na każdą z części bez stosowania przepisów ustawy. 
  2. Jeżeli natomiast łączna wartość nierozstrzygniętych części przekracza kwotę 30 000 Euro, zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy, ale warto przeanalizować art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w celu ustalenia czy w konkretnym przypadku możemy udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki. 

I żeby wszystko było na tacy,  zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania,

Dla przestrogi. Pamiętaj, że podstawy unieważnienia w poszczególnych częściach mogą się różnić, i tak jak w jednej z części będziesz mógł udzielić zamówienia z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, tak w drugiej, będziesz zobowiązany do zastosowania jednego z trybów podstawowych.