Wydatki ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych

Beztytuujpg
Dla wyjaśnienia:
Do jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) należą:
1)organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2)jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2a)związki metropolitalne;
3)jednostki budżetowe;
4)samorządowe zakłady budżetowe;
5)agencje wykonawcze;
6)instytucje gospodarki budżetowej;
7)państwowe fundusze celowe;
8)Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9)Narodowy Fundusz Zdrowia;
10)samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11)uczelnie publiczne;
12)Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13)państwowe i samorządowe instytucje kultury;
14)inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.
(katalog z art. 9 ustawy o finansach publicznych (ufp))

Zgodnie z art. 44 ufp, wydatki publiczne jsfp, mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ich planie finansowym oraz, że powinny być dokonywane w sposób:

  • celowy (poniesienie wydatku jest niezbędne do wykonania zadania publicznego),
  • oszczędny (obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej jakości),
  • skuteczny (optymalny dobór środków i metod do realizacji konkretnego celu),
  • efektywny (uzyskanie najlepszych wyników w związku z ponoszonymi nakładami),
  • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
  • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

z zastrzeżeniem, że każdorazowo, jeżeli przedmiotem wydatku publicznego są usługi, dostawy lub roboty budowlane, placówki oświatowe zawierają umowy na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Dopełnienie wskazanej regulacji stanowi dyspozycja art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), w świetle której, ustawę Pzp stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.