Wydatkowanie środków w ramach projektów europejskich

Podmioty wydatkujące środki europejskie, muszą przestrzegać określonych zasad, warunków i procedur. Beneficjenci projektów współfinansowanych ze środków UE zobowiązani są ponosić wszystkie wydatki z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Uszczegółowienie tych zasad stanowią  wymogi określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument ten, został opublikowany na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, a jego szczegółowa analiza jest kluczowa dla uznania wydatku za kwalifikowalny.

Wybór odpowiedniej procedury, przy zastosowaniu której, środki powinny być wydatkowane, uzależniony jest od wartości zamówienia oraz „właściwości” podmiotu wydatkującego środki, przy czym właściwość podmiotu rozumiana jest jako możliwość zakwalifikowania do kręgu zamawiających w rozumieniu ustawy Pzp (art. 2 pkt 12 oraz art. 3 ust. 1 ustawy Pzp).

W tabeli poniżej znajduje się informacja nt. procedury z zastosowaniem której podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy Pzp wydatkuje środki pozyskane na realizację Projektów.

 

Podmiot będący Zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp

Wartość zamówienia

Tryb/Procedura udzielania zamówień

Poniżej 20 000 PLN NETTO

Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami podmiotu Beneficjenta (także Partnera Projektu), jeżeli obowiązują i zapewniają ponoszenie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

20 000- 50 000 PLN NETTO

Obowiązek rozeznania rynku poprzez opublikowania zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej lub wysłanie zapytań ofertowych do co najmniej 3 Wykonawców

50 000,01 PLN NETTO – 30 000 EURO NETTO

 

Postępowanie należy przeprowadzić zgodnie z zasadą konkurencyjności

30 000,01 EURO NETTO I WIĘCEJ

Obowiązek stosowania ustawy Pzp

 

Podmioty nienależące do kręgu zamawiających, wydatki o wartości powyżej 30 000 euro ponoszą przy zastosowaniu zasady konkurencyjności.

Pamiętaj o tym, że fakt podpisania umowy o dofinansowanie nie stanowi o obowiązku automatycznego rozliczenia wszystkich wydatków, które zostaną przedstawione przez Beneficjenta we wniosku o płatność. Gwarancją uznania środków za kwalifikowane nie jest również pozytywna ocena wniosku o płatność. Ostateczna decyzja w powyższym zakresie, uzależniona jest od oceny kwalifikowalności przeprowadzonej po zakończeniu realizacji projektu weryfikującej przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków na niego nałożonych w treści umowy o dofinansowanie czy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówienia, instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku, w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień


Jeżeli jesteś Beneficjentem / Partnerem projektu i masz wątpliwości w jaki sposób właściwie przeprowadzić procedurę zmierzającą do udzielenia zamówienia,  lub udzieliłeś już zamówienia a instytucja zarządzająca uznała wydatki poniesione na jego realizację za niekwalifikowalne, zgłoś się do mnie :) Oszacuję jakie są szanse na obronę w oparciu o rozmowę lub wgląd do dokumentów,  przedstawię ofertę i postaramy się zminimalizować korektę. Każdy przypadek traktuję jak osobiste wyzwanie, także możesz mieć pewność, że dołożę wszelkich starań aby pomóc w obronie.