Wykonawco, sprawdź czy nie podlegasz wykluczeniu

Czas na złożenie oferty to nie tylko czas na obliczenie ceny w oparciu o planowane nakłady i oczekiwane zyski. To również czas, w którym wykonawca sprawdza czy znajduje się we "właściwej" - wymaganej sytuacji podmiotowej. 
Weryfikuje przy tym zarówno to, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, jak i sprawdza czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu o pełną treść art. 24 ustawy Pzp. 

Dla przykładu:

Przyjmijmy, że wykonawca będący osobą fizyczną lub  urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, został w przeszłości skazany za przestępstwo skarbowe. No cóż, w takiej sytuacji zapala nam się czerwona lampka. Co robimy?

1) patrzymy na datę uprawomocnienia się wyroku,
2) patrzymy czy w wyroku został określony okres wykluczenia.
3) jak tak to go zapamiętujemy:) jak nie to mamy w pamięci 5 lat (art. 24 ust. 7 pkt 1 ustawy Pzp),
4) do ustalonej daty uprawomocnienia się wyroku dodajemy 5 lat.
Zaglądamy do Kodeksu Cywilnego i już wiemy, że zgodnie z art. 112  "Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

I mamy. Składanie ofert przypada 15.01.2020 roku - w tym dniu wykonawca nie może podlegać wykluczeniu, powyższe oznacza, że 14.01.2020 roku musiało maksymalnie upłynąć wspomniane 5 lat od popełnionego przestępstwa skarbowego. Kiedy zatem musiał być uprawomocniony wyrok? Maksymalnie 14.01.2015 roku. I już :)

No i teraz:
  • upłynęło 5 lat --> możemy spokojnie oświadczać bo nie podlegamy wykluczeniu
  • Nie upłynęło? Spokojnie, masz jeszcze szansę na samooczyszczenie i lepiej to zrób od razu wraz z ofertą.
  • Nie doliczyłeś się i myślisz, że jest ok? albo wiesz, że nie jest ale masz nadzieję, że zamawiający się nie dopatrzy? nie radzę...mogą Cię spotkać poważne konsekwencje.
(ZOBACZ TUTAJ CO I JAK:))

Pamiętaj, wystarczy, że nie masz pewności co do prawdziwości określonych informacji, by informacjami takimi nie posługiwać w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeśli wciąż masz problem z ustaleniem czy zachodzą wobec Ciebie przesłanki wykluczenia, służę pomocą:)